Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Občanský a společenskovědní základ


Metody psychologie

Publikoval(a):

Přehled základních metod psychologie. Jsou zde popsány jak metody psychologického výzkumu, tak i psychologické diagnostické metody.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Psychické poruchy – schizofrenie

Publikoval(a):

Prezentace a pracovní list se věnují závažné psychické poruše postihující celou osobnost – schizofrenii.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Světová náboženství

Publikoval(a):

Žák se seznámí se základními náboženstvími světa, s jejich podstatou, historií, rozšířením a procentuálním zastoupením, s hlavními hlasateli, posvátnými spisy a důležitými pojmy. Materiál obsahuje i obrázky, ukázky z myšlenek a spisů. K materiálu je připojen pracovní list.

Očekávaný výstup: rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení
Celý článek »


Judaismus, křesťanství, islám

Publikoval(a):

Prezentace se zabývá tzv. abrahámovskými náboženstvími – třemi velkými světovými náboženstvími – judaismem, křesťanstvím a islámem. Vysvětluje jejich vznik, osvětluje základní myšlenky a pohledy na svět, Boha a člověka. Klade důraz na vymezení základních pojmů. Je doplněna ilustrativními obrazovými materiály.

Očekávaný výstup: rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení
Celý článek »


Psychické poruchy – dysgrafie

Publikoval(a):

Prezentace a pracovní list se věnují jedné z nejrozšířenějších psychických poruch týkající se některých vlastností osobnosti- dysgrafii (poruše psaní).

Očekávaný výstup: objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
Celý článek »


Srovnání středověkého chápání světa s obdobím novověku

Publikoval(a):

Na základě přehledné názorné tabulky žáci vidí hlavní rozdíly v chápání světa a člověka ve středověku a novověku.

Očekávaný výstup: rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
Celý článek »


Právní úprava euthanasie

Publikoval(a):

V průběhu této lekce žáci poznají základy právní úpravy v oblasti zabití jiného člověka a na konkrétních příkladech se naučí rozeznávat, které jednání je a které není trestné. U případů trestných jednání zjistí druh a závažnost trestu.

Očekávaný výstup: ve svém jednání respektuje platné právní normy
Celý článek »


Právo a morálka

Publikoval(a):

Díky handoutu poznají studenti základní rozdíly mezi právem a morálkou.

Očekávaný výstup: objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy
Celý článek »


Úvod do trestního práva

Publikoval(a):

Díky handoutu se studenti seznámí se základními pojmy trestního práva a poznají jejich obsah jednotlivých pojmů.

Očekávaný výstup: rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti
Celý článek »


Informovaný souhlas

Publikoval(a):

Materiál na atraktivním a především konkrétním tématu seznámí studenty s informacemi z teorie práva, občanského práva a práva trestního, a to poutavými metodami s aktivizačními prvky (prezentace, hlasování, případová studie, otázky).

Očekávaný výstup: vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku